URZĄD GMINY
RADA GMINY
GOPS SZEMUD
SOŁECTWA
GMINA
PRAWO LOKALNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
WYBORY
INNE
charakterystyka gminy

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 176,57 km2, składa się z 22 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest Szemud.

 
    
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU GMINY SZEMUD

 
 
 
 
loguj

.:: INFORMACJE (2010-2014) ::.


Informuję, że w dniu 13 listopada br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


s.1
Informuję, że posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu, ktore miało sie odbyć w dniu 6 listopada br. zostało odwołane.
 
Barbara Rzeszewicz
Urzad Gminy Szemud
Informuję, że:
1/ w dniu 6 listopada br. w Zespole Szkół w Koleczkowie o godz. 12.00 odbedzie sie posiedzenia komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu podsumowujące prace komisji w podczas mijajacej kadencji Rady Gminy;
2/ w dniu 14 listopada br. w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie o godz. 10.00 odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej której tematem będzie: "Informacja na temat ilości lokali komunalnych, koszty ich utrzymania oraz wysokość kosztów ponoszonych przez użytkowników tych lokali".
   
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że wyjazdowe posiedzenie Komisji Budownictwa w dniu 3 listopada br. rozpocznie sie o godz. 9.30! Zmiana spowodowana jest brakiem możliwości zabezpieczenia samochodu gminnego w pózniejszych godzinach.
 
Ponadto informuję, że  na dzień 13 listopada br. na godz. 10.00 planowana jest kolejna sesja Rady Gminy.
 
Barbara Rzeszewicz


Informuję, że:
 
- w dniu 30 października br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie analiza wykonanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej we wschodnim rejonie gminy;
 
- w dniu 3 listopada br. o godz. 11.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budownictwa w celu dokonania przeglądu wykonanych inwestycji drogowych.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że 24 października br. o godz. 9.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie LIX sesja Rady Gminy Szemud.
 
Sesja ta została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z póżn. zm.), w celu rozpatrzenia projektu uchwały rady gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu na rzecz Gminy Szemud prawa własnosci nieruchomości niezabudowanej w obrebie geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 24 października 2014r. o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Barbara Rzeszewicz
Urzad Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 14 października br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.
 
Barbara Rzeszewicz
Urzad Gminy Szemud


W dniu 8 października br. o godz. 13.30 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa której tematem będzie sprawa p. D. Lejkowskiego z Będargowa, natomiast w dniu 10 października br. o godz. 9.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie analiza dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. 

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 17 ust. 3 Statutu Gminy Szemud - zwołuję na dzień  29 września 2014 roku LVIII  sesję Rady Gminy Szemud. Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 9.30 w hali widowiskowo sportowej GCKSiR w Szemudzie (sala korekcyjna).
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
Informuję, że:
- w dniu 29 września br. o godz. 7. 30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
- w dniu 24 września br. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Oswiaty.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że:
- w dniu 29 września br. o godz. 9. 00 w GCKSiR w Szemudzie odbędzie się LVIII sesja Rady Gminy Szemud;
- w dniu 24 wrześnai br. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- w dniu 26 września br. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Budownictwa.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


W dniu 28 sierpnia br. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji Budownictwa, Godpodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg, w celu przeglądu dróg.

Wyjazd nastąpi o godz. 12.00 spod Urzędu Gminy w Szemudzie.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 13 sierpnia br. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej w celu opracowania planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 29 lipca br. o godz. 8.00 w Będargowie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud. Wyjazd nastąpi spod Urzędu Gminy o godz. 7.45.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 10 lipca br. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa. Wyjazd nastąpi spod Urzędu Gminy w Szemudzie o godz. 9.00.
 
Barbara Rzeszewicz
Urzad Gminy w Szemudzie


Informuję, że w dniu 27 czerwca br. o godz. 13. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie przygotowanie sporawozdania komisji za 2013 rok oraz  dokonanie analizy kosztów asfaltowania dróg w Gminie Szemud w 2013 r.
 
Barbara Rzeszewicz


Informuję, że:

- w dniu 13 czerwca br o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;

- w dniu 16 czerwca br o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu;

- w dniu 16 czerwca br o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg;

- w dniu 17 czerwca br o godz. 8.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;

- w dniu 17 czerwca br o godz. 11.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud

PORZĄDEK OBRAD LV SESJI RADY GMINY SZEMUD

w dniu 29 maja 2014 roku.
1.   Sprawy organizacyjne:
a) uroczyste otwarcie sesji, przywitanie zaproszonych gości i stwierdzenie prawomocności obrad
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
2.  Wystąpienia okolicznościowe
3.   Występy artystyczne
Przerwa w obradach podczas której nastąpi poczęstunek

4.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
5.   Interpelacje radnych.
6.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej dla Gminy Szemud w postaci logo Gminy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szemud.
8.       Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Gminy Szemud położonej w Bojanie.
9.       Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
10.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 509/45, 509/46, 509/48 położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud.
11.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 408/1, położonej w obrębie geodezyjnym Warzno, Gm. Szemud.
12.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud udziału 1/9 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 401/27 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud.
13.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59  położonej w obrębie geodezyjnym, Rębiska, Gm. Szemud.
14.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie  odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 411/4,  położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud.
15.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 362/7 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud.
16.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 146 położonej w obrębie geodezyjnym Rębiska, Gm. Szemud.
17.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy  w obrębie geodezyjnym Donimierz
18.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie oddania w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Częstkowie przy ulicy Strażackiej nr 1, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstkowie.
19.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie oddania w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Szemudzie przy ulicy Kwidzińskiego  nr 1, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie.
20.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud oddania w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Łebnie przy ulicy Kartuskiej nr 10, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie.
21.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie oddania w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Bojanie przy ulicy Wybickiego nr 16, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojanie.
22.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie oddania w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Przetoczynie przy ulicy Pomorskiej nr 21, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przetoczynie.
23.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie oddania  w użyczenia na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Kielnie przy ulicy Oliwskiej nr 16, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie.
24.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalnego w Szemudzie wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
25.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud nr XXX/283/012 Z DNIA 24.10.2012.
26.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr L/4942013 Rady gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2014.
27.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014.
28.   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2024 przyjętej w drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2014 -2024 z późn. zm.
29.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
30.   Wolne wnioski.
31.   Zakończenie obrad sesji.
rys.

s.1
Informuję, że:
- w dniu 24 marca br. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Szemudzie (pok. 21) odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej;
- w dniu 25 marca br. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Szemudzie (sala narad) odbędzie sie posiedzenie Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg;
- w dniu 26 marca br. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy w Szemudzie (sala narad) odbędzie sie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- w dniu 27 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Szemudzie (sala narad) odbędzie sie posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Ponadto w dniu 27 marca br. o godz. 13.00 w GCKSiR (sala korekcyjne) w Szemudzie odbędzie sie LIV sesja Rady Gminy.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Zaproszenie

Informuję, że w dniu:
- 17.02.2014r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej;
- 24.02.2014r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
- 25.02.2014r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg;
- 26.02.2014r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu;
- 27. 02.2014r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
   
W dniu 27.02.2014r. o godz. 12.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud. Zaproszenie na sesję, porządek obrad oraz materiały sesyjne zostaną dostarczone w dniu 21.02.2014r.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że 30 grudnia br. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud zwołana w trybie nadzwyczajnym w celu rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy Szemud.
 
Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu zaplanowane tego dnia na godz. 9.00 odbędzie się po sesji.
 
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że 30 grudnia br. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu podczas, którego Komisja odwiedzi hale i boiska sportowe na terenie gminy.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


s.1
W związku z koniecznością zachowania terminów wynikających z procedury uchwalania budżetu, zmianie uległy terminy posiedzeń niektórych komisji. Poniżej podaję aktualny hermonogram:
1) 3 grudnia br. o godz 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok.
2) 4 grudnia br. o godz 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok.
3) 5 grudnia br. o godz.10.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok. Po zaopiniowaniu projektu budżetu komisja wyjedzie w teren w celu przeglądu wybudowanych w ostatnim czasie dróg.
4) 6 grudnia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok. W posiedzeniu muszą uczestniczyć przewodniczacy poszczególnych komisji stałych lub wyznaczeni przez nich członkowie oraz Przewodniczący Rady Gminy lub wyznaczony przez niego zastępca.
4) 10 grudnia br. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu ( Koleczkowo, Bojano, Kielno).
 
 
Na dzień 19 grudnia br. planuje się zwołanie sesji "budżetowej".
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że:
1) 4 grudnia br. o godz 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok.
2) 5 grudnia br. o godz.10.30 w sali narad Urzedu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Budownictwa Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok. Po zaopiniowaniu projektu budżetu komisja wyjedzie w teren w celu przeglądu wybudowanych w ostatnim czasie dróg.
3) 6 grudnia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok.
4) 10 grudnia br. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu ( Koleczkowo, Bojano, Kielno).
5) 16 grudnia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego w celu zaopiniowania projektu budżetu na 2014 rok.
 
Na dzień 19 grudnia br. planuje się zwołanie sesji "budżetowej".
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


        Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 17 ust. 3 Statutu Gminy Szemud - zwołuję na dzień  27 listopada 2013 roku sesję Rady Gminy Szemud. Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie. 
 
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Grzegorz Lasowski
Witam!
Informuję, że w dniu 26 listopada br. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Szemudzie (pok. nr 21) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:
1. Wpływy z opłat adiacenckich z tytułu podłączeń do kanalizacji.
2. Analiza wykonania inwestycji z zaangażowaniem środków z funduszu sołeckiego.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


Informuję, że w dniu 19 listopada br. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy, zwołana w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Wójta Gminy, w celu rozpatrzenia projektu uchwaly w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. Po sesji  Wójt Gminy zaprasza radnych i sołtysów na wycieczkę do siedziby Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki oraz na Eko Dolinę. Wyjazd autokaru z parkingu przy Urzędzie Gminy planowany jest o godz. 10.00.
 
Przed sesją (19.11.13) o godz. 8. 00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 
 
W zwiazku z powyższym wyjazdowe  posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu (Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, Jeleńska Huta), ktore miało się odbyć 19 listopada br., odbędzie się 20 listopada br. o godz. 9.00.

 

Barbara Rzeszewicz

Urząd Gminy w SzemudzieInformuję, że w dniu 19 listopada br. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.(Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, Jeleńska Huta). Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w podanych powyżej miejscowościach odwiedzi szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia poraz hale sportowe znajdujące się na terenie poszczególnych miejscowości.

Barbara Rzeszewicz


Informuję, że w dniu 15 listopada br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie analiza funkcjonownia bibliotek publicznych na terenie Gminy Szemud pod kątem skali wypożyczeń w stosunku do lat ubiegłych.
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud


W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Pawła Milewczyka informuję, żew dniu 7 listopada br. o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego przedmiotem będzie: analiza zgodności składanych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym, dot. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Urząd Gminy Szemud
Barbara Rzeszewicz


s.1
Informuję, że:
 
1. w  dniu   29 października 2013 roku o godz. 13.00 w sali korekcyjnej GCKSiR w Szemudzie odbędzie sie kolejna sesja Rady Gminy;
2. w dniu 24 października br. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg;
3. w dniu 24 października o godz. 14.00 odbędzie się wspolne posiedzenie komisji stałych RG:
4. w dniu 25 października br. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
5. w dniu 29 października br. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Komisje odbędą sie w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.
 
Ponadto informuję, że wyjazdowe posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu zwołane na dzień 29 października zostało odwołane. Odwołane posiedzenia ( z dnia 17 i 29 października br.) odbędą sie w listopadzie.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud
 


Informuję, że Przewodniczący Rady Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zwołuje na dzień 14 października 2013 r. na godz. 15.00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Szemudzie oraz rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Szemud na rok 2013. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.
 

Ponadto informuję, że:
1) w dniu 14 października o godz. 14.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego;
2) wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu, które miało się odbyć w dniu 17 października br. zostało odwołane i odbędzie się w terminie późniejszym.

Barbara Rzeszewicz

Informuję, że Przewodniczący Rady Gminy, na wniosek Wójta Gminy, zwołuje na dzień 7 października 2013 r. na godz. 16.00 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Szemud w celu rozpatrzenia projektu uhcwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
Sesja odbędzie sie w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.
W zał. porządek obrad nadzwyczajnej sesji oraz projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013.
 
Ponadto informuję, że:
1) 10 października br. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.(Częstkowo, Szemud)
2) 10 października br. o godz. 13.30 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej.
3) 11 października br. o godz. 9.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych.
4) 17 października br. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.( Donimierz, Łebno, Łebieńska Huta, Jeleńska Huta)
5) 18 października br. o godz. 10.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
6) 29 października br. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu ( Koleczkowo, Bojano, Kielno).
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu w podanych powyżej miejscowościach odwiedzi szkoły, biblioteki, ośrodki zdrowia poraz hale sportowe znajdujące się na terenie poszczególnych miejscowości.
 
Barbara Rzeszewicz
Urząd Gminy Szemud
Informujemy, że 2 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie sie posiedzeniaę Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie analiza dochodów i wydatków z I półrocze 2013 roku.
Barbara Rzeszewicz


Informujemy o terminach posiedzeń komisji Rady Gminy:
 
1) 23.09.2013 r.(poniedziałek)
- o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa,
- o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg;
 
2) 25.09.2013 r. (środa) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu;
   
3)  26.09.2013 r. (czwartek)
- o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
- o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się  wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy,
- o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się  spotkanie Rady Gminy z kolegium redakcyjnym "Lesoka".
- o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy Szemud.
 
Barbara Rzeszewicz
Zaproszenie na sesję

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia br. o godz. 8.00 w GCKSiR w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.

W tym samym miejscu odbędzie się również wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy, które zaplanowano na dzień 26 sierpnia 2013r. o godz. 10.00.

B. Rzeszewicz


W dniu 16.07.2013 r. o godz. 13.00 w sali narad UG Szemud odbędzie się posiedzenie Komisji statutowej.

Sabina Potrykus

W dniu 03.07.2013 r. o godz. 9.00 w sali narad UG Szemud odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Szemud w sprawie drogi relacji Karczemki - Tuchom.

Sabina PotrykusUprzejmie informuję, że w dniu 24 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji podczas, której zostaną omówione sprawy budżetowe. Po zakończeniu przedmiotowego spotkania odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Sabina PotrykusTerminy posiedzeniach komisji:
1/ Komisja Oświaty - 19.06.2013 r. godz. 10.00
2/ Komisja Rolna  - 24.06.2013 r. godz. 12.00
3/ Komisja Finansów - 25.06.2013 r. godz. 10.00
 
W dniu 27.06.2013 r na godz. 10.00 planowana jest Sesja Rady Gminy. 
 
Sabina Potrykus


Zawiadamiam, że w dniu 13 czerwca 2013 roku o godz. 12.00 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Gminy Szemud z okazji "Święta Samorządu Gminnego".
  
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
/ - /  mgr Grzegorz Lasowski

W dniu 12.06.2013 r. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie KomisjI Rolnictwa i Bezpieczeństwa poświęcone konkursowi "Piękna Wieś".

Sabina PotrykusW dniu 05.06.2013 r. o godz. 15.00 odbędzie się wspólne posiedzenie radnych w sprawie drogi relacji Karczemki - Tuchom.
Sabina Potrykus
W dniu 05.06.2013 r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się spotkanie Wójta Gminy z sołtysami.
Sabina Potrykus


W dniu 28.05.2013 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: Ocena i opinia wykonania budżetu za rok 2012 oraz opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za wykonanie budżetu 2012.

Sabina PotrykusUprzejmie informuję, że dnia 23 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy.

Jednocześnie infomuję, że w związku z wyborem nowego wójta, zwołuje się w tym samym dniu na godz. 9.45 w trybie nadzwyczajnym sesję Rady Gminy Szemud, podczas której nastąpi ślubowanie nowo wybranego Wójta Gminy Szemud.

Sabina Potrykus

Uprzejmie informuję, że zmianie uległ termin i godzina posiedzenia Komisji Rolnictwa. Przewodniczacy Komisji przesunął posiedzenie na dzień 21 maja 2013 r. na godz. 11.00.
 
S. Potrykus


Informuję o nastepujących posiedzeniach:
1/ 17.05.2013 r. o godz. 12.30 Komisja Budownictwa,
2/ 20.05.2013 r. o godz. 10.00 Komisja Oświaty,
3/ 22.05.2013 r. o godz. 9.00 Komisja Finansów,
4/ 22.05.2013 r. o godz. 12.00 komisja Rolna.
Sabina Potrykus 


W dniu 14.05.2013 r. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowa Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Sabina PotrykusW dniu 29.04.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.
 
Sabina Potrykus

W dniu 17.04.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu celem omówienia bieżących spraw.

Sabina Potrykus 


W dniu 08.04.2013 r. o godz. 13.00 w sali narad UG odbędzie sie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Sabina PotrykusW dniu 11.04.2013 r. o godz. 12.30 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodrki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg celem omówienia bieżących spraw.

 
Sabina Potrykus 


Informuję, że dnia 10.04.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Temat posiedzenia: "Funkcjonowanie GCKSiR pod kątem redukcji kosztów utrzymania - jakie podjęto działania oszczędnościowe na rok 2013"
 
S. Potrykus


W dniu 25 marca 2013 r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Szemud w głównej mierze poświęcone gospodarce odpadami.

Albin JaroszekW dniu 20.03.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temat posiedzenia:
1/ Analiza kosztów utrzymania budynków komunalnych pod wzgledem ogrzewania i możliwości zasosowania tańszych rozwiazań,
2/ Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 
Sabina Potrykus

W dniu 15 marca o godz. 10.00 w sali narad UG Szemud odbędzie się posiedzenia Komisji Oświaty.

Albin Jaroszek

W dniu 11 marca o godz. 14.30 w sali narad UG Szemud odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Szemud. Porządek obrad w załączniku.

Sabina Potrykus

W dniu 27.02.2013 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Szemud.

Barbara RzeszewiczW dniu 26.02.2013 r. o godz. 11.00 odbędzie sie posiedzenie Komisji Rolnictwa, natomiast dnia 28.02.2013 r. o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów.

Sabina Potrykus
Sesja dnia 28.02.2013 r. godz. 11.00 w sali narad UG Szemud.
Biuro Rady Gminy
Sabina Potrykus


W dniu 26.02.2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa
Biuro Rady Gminy
Sabina PotrykusW dniu 21.02.2013 r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg.
 
Sabina Potrykus


W dniu 25.02.2013 r. o godz. 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Sabina Potrykus

Informuję, że dnia 12.02.2013 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji. Temat posiedzenia: Dyskusja w sprawie ustawy "śmieciowej".
Biuro Rady Gminy
Sabina Potrykus


Informuję, że dnia 15.02.2013 r. o godz. 11.00 odbędzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: "Analiza zadań inwestycyjnych niezrealizowanych w 2012 r."
Sabina Potrykus


W dniu 6 lutego 2013r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, poświęcone bezpieczeństwu publicznemu.

W dniu 7 lutego 2013r. o godz. 13.30 odbędzie się posiedzenie komisji statutowej.

Albin JaroszekW związku z pogrzebem byłego radnego Gminy Szemud dokonuje się zmiany godziny posiedzeń Komisji Finansów z 9.00 na 8.00 oraz przesuwa termin rozpoczęcia sesji Rady Gminy szemud z godz. 11.00 na 10.00.

Albin JaroszekW dniu 31 stycznia 2013 roku o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Szemud.
Terminy najbliższych posiedzeń komisji Rady Gminy:
1) dnia 22 stycznia 2013 roku o godz. 12.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa;
2) dnia 23 stycznia 2013 roku o godz.11.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu;
3) dnia24 stycznia 2013 roku o godz. 12.30 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej. Ochrony Środowiska i Dróg;
4) dnia 31 stycznia 2013 roku o godz. 9.00 w sali narad UG w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
 
Rzeszewicz Barbara

W dniu 22 stycznia 2013 roku o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Barbara Rzeszewicz

W dniu 11 stycznia 2013 roku o godzinie 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.

 
Barbara Rzeszewicz

Informuę, że posiedzenie Komisji koordynującej opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025 odbędzie się 16 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie.

Barbara Rzeszewicz

W dniu 04.01.2013 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie: Analiza wpływów z tytułu opłat adiacenckich oraz opracowanie planu pracy na I półrocze 2013 roku.

Sabina PotrykusInformuję o następujących posiedzeniach:
1/ 11.12.2012 r. godz. 9.00 wyjazdowa Komisja Rolnictwa,
2/ 14.12.2012 r. godz. 9.00 Komisja Oświaty,
3/ 17.12.2012 r. godz. 8.00 Komisja Rolnictwa,
4/ 18.12.2012 r. godz. 9.00 Komisja Oświaty - tematy posiedzenia:
- analiza systemu oswiaty pod katem racjonalizacji sieci szkół na terenie Gminy Szemud,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji,
- Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego funkcjonujace na terenie Gminy Szemud.
5/ 19.12.2012 r. godz. 10.00 Komisja Rewizyjna, temat: "Realizacj wniosków mieszkańców wynikających z zebrań wiejskich"
6/ 20.12.2012 r. godz. 12.00 Komisja Budownictwa
7/ 27.12.2012 r. godz. 8.30 Komisja Finansów
8/ 27.12.2012 r. godz. 11.00 Sesja
 
UWAGA: nastąpiła zmiana godziny i tematyki posiedzenia Komisji Oświaty, która pierwotnie planowana była na 14.12.2012 r. na godz. 11.00. Godzina komisji uległa zmianie z 11.00 na 9.00 a tematy tego posiedzenia przeniesiono na dzień 18.12.2012 r.
Sabina Potrykus


W dniu 14.12.2012 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.
Na posiedzeniu rozpatrywane będą następujace tematy:
- analiza systemu oswiaty pod katem racjonalizacji sieci szkół na terenie Gminy Szemud,
- funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji,
- Stowarzyszenia i Organizacje Pożytku Publicznego funkcjonujace na terenie Gminy Szemud.
 
Sabina Potrykus


W dniu 11.12.2012 r. o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowa Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

Sabina PotrykusW dniu 06.12.2012 r. o godz. 11.00 w sali narad UG Szemud odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG w sprawie omówienia projektu budżetu na rok 2013. 

Sabina Potrykus

Uprzejmie informuję, że w dniu 27.11.2012r. (wtorek) o godz. 17.00 w sali Biblioteki Gminnej w Szemudzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowywanej strategii rozwoju naszej gminy.  Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu!

Krzysztof Brzezicki

Zastępca Wójta Gminy SzemudUprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji ds. strategii zostało przesunieta na dzień 27.11.2012 r. na godz. 9.00, natomiast posiedzenie Komisji Rewizyjnej przesunięto na dzień 28.11.2012 r. na godz. 11.00.
Sabina Potrykus


Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Szemud:
 
1/ 22.11.2012 r. godz. 13.00 - Komisja koordynująca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011 - 2025,
2/ 26.11.2012 r. godz. 9.00 - Komisja Rolnictwa I Bezpieczeństwa
3/ 27.11.2012 r. godz. 13.00 - Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg
4/ 29.11.2012 r. godz. 9.00 - Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
5/ 29.11.2012 r. godz. 11.00 - Sesja
 
Sabina Potrykus

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 listopada 2012 r. o godz.10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty. Komisja uda sie do szkoły w Kielnie oraz do Ośrodków Zdrowia w Szemudzie i Kielnie.

Dnia 27 listopada 2012 r. o godz. 11.00 odbedzie sie posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: "Analiza funkcjonowania kanalizacji w gminie Szemud". 

Sabina PotrykusTerminy posiedzeń Komisji stałych RG Szemud:

1/ 08.11.2012 r. godz.11.00 - wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Szemud poświęcone omówieniu propozycji podatków na 2013 r.

2/ 09.11.2012 r. godz. 10.00 - wyjazdowa Komisja Oświaty - wizytacja szkół: Łebno, Łebieńska Huta, Donimierz, Częstkowo

3/ 12.11.2012 r. godz. 11.00 - Komisja Rewizyjna, temat posiedzenia: Funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy Szemud.

4/ 15.11.2012 r. godz. 12.00 - wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Szemud w sprawie projektów uchwał dot. gospodarki śmieciowej.

Sabina Potrykus

Uprzejmie informuję,że w dniu 5 listopada o godz.10 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Pojednawczej - sprawa Frankowscy- Szymańscy z Przetoczyna. Natomiast w dniu 8 listopada o godz.11.oo odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Szemud poświęcone omówieniu propozycji podatków na 2013 r.
Albin Jaroszek
Sekretarz Gminy Szemud


Terminy posiedzeń Komisji stałych RG Szemud:
 
1) Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - 12.10.2012 r. godz. 9.00
Komisja wyjazdowa do szkół w Szemudzie, Kielnie i Jeleńskiej Hucie.
 
2/ Komisja Rewizyjna dnia 15.10.2012 r. godz. 11.00
Temat: Analiza struktury wydatków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Szemud za 2011 r.
 
3/ Wspólne posiedzenie komisji 15.10.2012r. godz. 13.00
Przedstawienie propozycji aplikacji o środki zewnętrzne w ramach LGD (Małe Projekty i Odnowa Wsi) oraz zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012.
 
4/ Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego dnia 24.10.2012 r. godz. 10.00

 W dniu 24.10.2012 r. o godz. 12.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud.
Sabina Potrykus


Oświadczenie Rady Gminy Szemud


PORZĄDEK  OBRAD XXIX  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  27 września 2012 roku 
 
1.        Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.        Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
3.        Interpelacje radnych.
4.        Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szemud  na rok 2012.
5.        Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 - 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2011 r.
6.        Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
7.        Wolne wnioski.
8.        Zakończenie sesji.
 


Informuję,że w dniu 28 września 2012 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025.
 
Program posiedzenia:
1. Prezentacja i weryfikacja wniosków z diagnozy obszaru, określenie wizji Gminy Szemud,
2. Określenie misji Gminy Szemud, 
3. Określenie kierunków rozwoju Gminy Szemud (priorytety i cele),
4. Przygotowanie do określenia zadań przyjetych do realizacji w ramach strategii.
 
Obsługa Rady Gminy
Sabina Potrykus


Informuję, że dnia 27.09.20112 r. o godz. 15.00 w sali narad odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy.
Natomiast dnia 25.09.2012 o godz. 10.00 odbędzie sie posiedzenie komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego. 
Sabina Potrykus


Terminy kolejnych posiedzeń komisji stałych Rady Gminy:
1/ Komisja Oświaty 21.09.2012 r. godz. 9.00 - wyjazd do szkól w Koleczkowie i Bojanie
2/ Komisja Rolnictwa 27.09.2012 r. godz. 11.00  - posiedzenie oraz wyjazd na drogi w Koleczkowie i Dobrzewinie
Sabina Potrykus


 W dniu 18 września 2012r. o godz. 13.30 w sali narad odbędzie się spotkanie Komisji Statutowej.

Sabina PotrykusTerminy posiedzeń komisji:
- Komisja Rolnictwa- 20.08 br- godz.8.00,
- Komisja Budownictwa- 23.08 br- godz. 9.00,
- Komisja Oświaty- 24.08 br- godz. 9.00,
- Komisja Finansów- 29.08 br- godz.8.30.
Albin Jaroszek


Dnia 16 sierpnia 2012 r. o godz. 8.30 zwoluje się Sesję Rady Gminy Szemud w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 199/19 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud stanowiącej własność Gminy Szemud w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą "Pomorskie Parki Nordic Walking".
Posiedzenie odbędzie na sali narad w Urzędzie Gminy.

Obsługa Rady Gminy
Sabina Potrykus

Termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 4.07.2012 r godz. 13.30.

Albin JaroszekInformuję, że w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędą się następujace posiedzenia stałych komisji Rady Gminy:
- Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa w dniu  21.06.2012r. o  godz. 12.00
- Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Dróg w dniu  22.06.2012r. o  godz. 13.00
- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu  w dniu 26.06.2012r. o godz. 12.00 
- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 28.06.2012r. o godz. 9.00
 
Ponadto 28 czewrwca 2012 r. o godz. 11.00 ww sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Szemud.
 
Natomiast 29 czerwca 2012r. o godz.13.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbedzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy w celu omówienia zasad oraz harmonogramu działań związanych z wprowadzeniem nowego systemu odpadami w gminie.
 
Rzeszewicz Barbara

W dniu 14.06.2012 r. o godz. 10.30 w sali korekcyjnej GCKSIR w Szemudzie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firm zajmującymi się  sprzedażą i montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepla i zbiorników na deszczówkę.

Przewodniczący Rady Gminy prosi Radnych o obecność na w/w spotkaniu.


W związku z zaplanowanym na 14.06.2012r. o godz. 12.00 terminem sesji Rady Gminy Szemud ustalone zostały terminy posiedzeń komisji:
- Komisja Rolnictwa- 5.06 br godz.12.00,
- Komisja Budownictwa- 6.06 br godz.12.30,
- Komisja Oświaty- 8.06 br- godz.11.00,
- Komisja Finansów- 14.06 br- godz.8.30.
Albin Jaroszek

PORZĄDEK OBRAD
XXIV SESJI RADY GMINY SZEMUD
w dniu 25 maja 2012 roku.

 1. Sprawy organizacyjne:
A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
B – przyjęcie porządku obrad
C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 1. Wystąpienie nt. "Samorząd terytorialny wczoraj i dziś".
 2. Wręczenie odznaczeń państwowych.
 3. Wręczenie medalu "Zasłużony dla Gminy Szemud".
 4. Zakończenie sesji.
 5. Występy artystyczne.
 6. Poczęstunek.


W dniu 31.05.2012r. o godz.12.30 w sali narad UG odbedzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  Tematem posiedzenia będzie sformuowanie wniosku do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011r.

Albin JaroszekW dniu 21.05.2012r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad komisji będzie ocena wykonania budżetu za rok 2011.

Albin Jaroszek PORZĄDEK  OBRAD XXIII  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  16 maja  2012 roku. 
/sala narad UG Szemud/
1.     Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
3.     Interpelacje radnych.
4.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia  na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/12 położonej w obrębie geodezyjnym Warzno, gm. Szemud
5.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia   na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 238/1, 238/2 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud.
6.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia   na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 158/58, 158/67 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud.
7.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szemud nr XII/139/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
8.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany  uchwały  Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud  z dnia 25 października 2006 r dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentów wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 477/7.
9.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  fragmentów wsi  Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gminie Szemud.
10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud
11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Szemud do zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gdyni na odbiór ścieków z terenu Gminy Szemud z wsi Koleczkowo, Bojano, Dobrzewino i Karczemki.
12. Sprawozdanie z działalności  Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds. PRPA w Szemudzie za rok 2011.
13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania Komisji statutowej.
14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w uchwale nr XX/171/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie określenia  wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud.
15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Szemud".
16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.


Terminy posiedzeń Komisji:

Budownictwa - 10.05.2012 godz. 13.30
Rolna - 14.05.2012 godz. 12.00
Oświaty - 15.05.2012 godz. 10.00
Finansów - 16.05.2012 godz. 10.00

Termin najbliższej sesji: 16 maja 2012 roku od godz. 12.00.

Albin Jaroszek PORZĄDEK  OBRAD XXII  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  23 kwietnia  2012 roku 
 
 
 
1.     Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.     Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
3.     Interpelacje radnych.
4.     Wręczenie odznaczeń "Zasłużony dla rolnictwa".
5.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni.
6.     Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Karczemek na Wójta Gminy Szemud.
7.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za rok 2011.
8.     Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Szemud.
9.     Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

W dniu 23.04.2012r. o godz.11.00 w hali widowiskowo - sportowej w Szemudzie odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy.

Albin Jaroszek

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy:

- Komisja Rolnictwa - 12.04.2012r. - godz. 12.00
- Komisja Budownictwa - 16.04.2012r. - godz. 13.00
- Komisja Oświaty - 18.04.2012r. - godz.10.00
- Komisja Finansów - 20.04.2012r. - godz.9.00

Albin JaroszekW dniu 13 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: "Funkcjonowanie i stan zatrudnienia w bibliotekach i świetlicach funkcjonujących przy punktach bibliotecznych".

Sabina Potrykus PORZĄDEK  OBRAD XXI  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  29 marca  2012 roku  godz. 11.00
miejsce: Hala widowiskowo - sportowa w Szemudzie
 
 
1.      Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.      Wręczenie stypendiów naukowych Rady Gminy Szemud.
3.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
4.      Oświadczenie Przewodniczącego Rady Gminy Szemud w sprawie wypowiedzi radnych Pana  Ireneusza Czarnowskiego i Pana Ryszarda Kalkowskiego z ostatniej sesji Rady Gminy.
5.      Interpelacje radnych.
6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66/12 położonej w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta, gm. Szemud.
7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud.
8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud (dz. nr 170/4, 158/14, 171/1)
9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta, gm. Szemud (dz. nr 150/2, 97/1)
10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 121/6, 122/11, 120/1 położonych w obrębie geodezyjnym Przetoczyno, gm. Szemud.
11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 215/22 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud.
12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 287/31 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud.
13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 287/30 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud.
14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 106/42 położonej w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud.
15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 106/29  położonej w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud.
16. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej  oznaczonej jako działka nr 582 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud.
17. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno.
18. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno.
19. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano.
20. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie dofinansowania budowy "Bramy Piaśnickiej" przez Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka w Wejherowie.
21. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
22. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2012, przyjętego Uchwałą Nr XVII/145/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 1 grudnia 2011 roku.
23. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w składach Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Rady Gminy Szemud.
24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud za rok 2011.
25. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości  Częstkowo. 
26. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości  Rębiska.
27. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości  Bojano.
28. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Budowa placu treningowego wraz z częścią    rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie - etap II" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   
29. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Nasze miejsce spotkań" - przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
30. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
31. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
32. Wolne wnioski.
33. Zakończenie sesji.

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy:

Komisja Oświaty- 13.03 br- godz.10.30,
Komisja Rolnictwa- 20.03 br- godz.10.00,
Komisja Budownictwa- 22.03 br - godz.13.00,
Komisja Finansów- 26.03 br- godz. 12.00.

Albin JaroszekW diun 8 marca br. o godz.. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji koordynujacej opracowanie strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011 -2025.

W dniu 13 marca br. o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu. Przedmiotem spotkania jest rozpatrzenie wniosków stypendialnych.

Sabina PotrykusPORZĄDEK  OBRAD XX  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  1 marca  2012 roku 
Urząd Gminy Szemud /sala narad/ 
 
1.      Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
3.      Interpelacje radnych.
4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano.
5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi Bojano.
6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień i Szemud.
7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno.
8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szemud na lata 2012-2015.
9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud.
10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odwołania II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud.
11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud (projekt opracowany przez Klub Radnych "Porozumienie dla Gminy").
12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud.
13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012.
15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 - 2020 przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2011 r.
16. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.
17. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia  kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
18. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.


W dniu 27.02.2012 o godz.13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Albin JaroszekTerminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Szemud:

1) 22.02.2012 r. godz. 9.00 Komisja Oświaty
2) 23.02.2012 r. godz. 11.30 Komisja Budownictwa
3) 24.02.2012 r. godz. 12.00 Komisja Rolnictwa
4) 29.02.2012 r. godz. 11.00 Komisja Rewizyjna

Posiedzenia odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Szemud

Albin Jaroszek

W dniu 15 lutego 2012 r. o godz. 14.00 odbędzie się wspólne posiedzenie radnych w celu ponownego omówienia budżetu Gminy Szemud na rok 2012.

Sabina Potrykus

 PORZĄDEK  OBRAD XIX  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  2 lutego  2012 roku  - godz. 12.00
Miejsce : Sala Narad UG Szemud
 
1.      Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.      Wręczenie nagrody Wójta Gminy Szemud.
3.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
4.      Interpelacje radnych.
5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz  Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej nr 413/6  położonej w obrębie geodezyjnym  Donimierz, gm. Szemud.
6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 413/18 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud.
7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka  321/7  położonej w obrębie geodezyjnym  Bojano, gm. Szemud.
8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 509/19 położonej w obrębie geodezyjnym  Bojano, gm. Szemud.
9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 415/10, 415/11, 415/20, 415/21 położonych w obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud.
10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz  Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 415/40 i 415/41 położonych w obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud.
11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Donimierz (ul. Na Skarpie).
12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta (ul. Wspólna).
13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie  geodezyjnym Szemud (ul. Kaszubska).
14. Projekt uchwały Rady Gminny Szemud w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Pomorskiego wniesioną przez Wojewodę Pomorskiego na uchwałę Nr X/80/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 3 sierpnia 2011 r wraz z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.
15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w treści uchwały Nr XVII/147/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bojanie, ul. Wybickiego 38.
16. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud na i półrocze 2012 roku.
17. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.


Terminy posiedzeń Komisji stałych RG

25.01.2012 r. godz. 12.00  - Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa
26.01.2012 r. godz. 8.00 - Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu
27.01.2012 r. godz. 12.00 - Komisja Budownictwa, Godspodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg
02.02.2012 r. godz. 10.00 - Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

Sabina Potrykus

W dniu 9 stycznia 2012r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie realizacja wniosków mieszkańców, wynikających z zebrań wiejskich oraz opracowanie planu pracy na I półrocze 2012r.

Sabina PotrykusW dniu 29.12.2011r. odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud. Początek obrad w sali narad UG Szemud o godz. 11.00.

Sabina PotrykusPorządek obrad Komisji Budownictwa
w dniu 15 grudnia 2011


1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szemud na rok 2012,
2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012- 2020,
3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin ,
4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 508/4 stanowiącej własność P. Stefanii i Józefa Sapletta położonej w Donimierzu tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej,
5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na czas nieokreślony na działce Nr 241/11 położonej w Szemudzie,
6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Okuniewskie Łąki”
7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud,
8. Wolne wnioski

Porządek obrad Komisji Finansów
w dniu 15 grudnia 2011


1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szemud na rok 2012,
2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012- 2020,
3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin ,
4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 508/4 stanowiącej własność P. Stefanii i Józefa Sapletta położonej w Donimierzu tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej,
5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na czas nieokreślony na działce Nr 241/11 położonej w Szemudzie,
6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „ Okuniewskie Łąki”
7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud,
8. Wolne wnioski

Porządek obrad Komisji Rolnictwa
w dniu 14 grudnia 2011

 

1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szemud na rok 2012,
2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012- 2020,
3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin ,
4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 508/4 stanowiącej własność P. Stefanii i Józefa Sapletta położonej w Donimierzu tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej,
5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na czas nieokreślony na działce Nr 241/11 położonej w Szemudzie,
6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud,
7. Wolne wnioski

Albin Jaroszek

Porządek obrad Komisji Oświaty
w dniu 12 grudnia 2011

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szemud na rok 2012.
 2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012- 2020.
 3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
 4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 508/4 stanowiącej własność P. Stefanii i Józefa Sapletta położonej w Donimierzu tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej.
 5. Wolne wnioski

Albin JaroszekTerminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy:
- Komisja Rewizyjna - 12.12.2011r. - godz. 10.00
-
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - 12.12.2011r. - godz.12.00,
- Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa - 14.12.2011r. - godz.12.00,
- Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg - 15.12.2011r. - godz. 10.00,
- Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 15.12.2011r. godz. 13.00,
- Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - 21.12.2011r. - godz.10.00 - posiedzenie wyjazdowe.

Albin JaroszekDnia 12.12.2011 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej. Temat posiedzenia: Analiza wydatków za zużytą energię i opał w światlicach wiejskich.
Sabina Potrykus


Terminy posiedzeń Komisji:
 
1) 05.12.2011 r. godz. 10.00 Komisja Rewizyjna - temat: stan zaawansowania i realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2011.
2) 06.12.2011 r. godz. 12.00 wyjazdowa Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa
2) 07.12.2011 r. godz. 10.00 wyjazdowa Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg - temat: lustracja zasypywanych oczek, rowów, mokradeł
3) 08.12 2011 r. godz. 9.00 wspólne posiedzenie komisji - temat: omówienie i analiza projektu budżetu na rok 2012. 
4) 09.12.2011 r. godz. 10.00 wyjazdowa Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu - temat: wizytacja szkół: SP Częstkowo, SP Szemud, Gim. Szemud.
 
Sabina Potrykus


PORZĄDEK  OBRAD XVII  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
 w dniu  01 grudnia 2011 roku 
 
 
1.      Sprawy organizacyjne:
          A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
          B – przyjęcie porządku obrad
          C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
2.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
3.      Interpelacje radnych.
4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta .
5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud (dz. nr 179/13).
6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud (dz. nr 208/4).
7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rębiska, gm. Szemud (dz. nr 123/3).
8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud (dz. nr 302/25).
9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2012.
11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012".
12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bojanie, ul. Wybickiego 38.
13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
 
                        Przerwa
 
14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2011 r.
15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.
 


Kolejne terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Szemud:

Komisja Kultury, Oświaty, Zdorwia i Sportu  - 29.11.2011, godz. 10.00

Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa - 29.11.2011, godz.12.00

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg - 29.11.2011, godz. 14.00

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 1.12.2011, godz. 11.00

W dniu 1 grudnia od godz. 13.00 rozpoczną się obrady kolejnej sesji Rady Gminy Szemud.

Albin JaroszekW dniu 17 listopada 2011r. od godz. 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Barbara Rzeszewicz

Program Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
w dniu 10 listopada 2011.
 
 
 
1.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
 
2.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
3.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Szemud
 
4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szemud na 2012 rok
 
5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
 
6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020.
 
7.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działek nr 302/25, 302/26, położonych w Bojanie o łącznej powierzchni 3021 m2  w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 302/8 (z wniosku Ilony Szlas, Bronisława i Zdzisławy Siewert).
 
8.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działek 179/13 i 179/14 położonych w Dobrzewinie o łącznej powierzchni 1214 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 179 (z wniosku Romana i Eugenii Kroll).
    
9.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działki nr 208/4 położonej w Dobrzewinie o powierzchni 223 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 208/3 (z wniosku Romana i Danuty Zorn).
 
10.  Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działki nr 123/3 położonej w Rębiskach o powierzchni 421 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 123 (z wniosku Jana Pobłockiego i Andrzeja Grabowskiego).
 
11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta. Nadanie nazwy ulicy Wiśniowej drodze dojazdowej oznaczonej jako działki nr 182/9, 182/13, 182/17, 193/16 oraz nadanie nazwy ulicy Konwaliowa drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 182/53. 
 1. Wolne wnioski.
 


Program posiedzenia
Komisji Rolnej i Bezpieczeństwa - wyjazdowa
w dniu 09.11.2011 r.
 
1.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny nieruchomości oznaczonych jako działki nr 179/13 i 179/14 położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej stanowiących własność  Państwa Romana i Eugenii Kroll    
2.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 208/4 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej stanowiącej własność  Państwa Romana i Danuty Zorn
3.       Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działek 302/25, 302/26, położonych w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej stanowiących własność P. Ilony Szlas oraz Pań. Bronisława i Zdzisława Siewert
4.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 123/3 położonej w obrębie geodezyjnym Rębiska tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej stanowiącej własność Pań. Pobłockich i Pan. Grabowskich.
5.       Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta. Nadanie nazwy ulicy Wiśniowej drodze dojazdowej oznaczonej jako  działki nr 182/9, 182/13, 182/17, 193/16  oraz  nadanie nazwy ulicy Konwaliowa drodze dojazdowej oznaczonej jako działka nr 182/53.
6.      Wniosek właścicieli działek letniskowych przylegających do  ul. Konwaliowej w sprawie prawnego uregulowania drogi dojazdowej do ich posesji.
 • 7. Wniosek Rady Sołeckiej Leśno w sprawie prawnego uregulowania drogi (ul. Dworska). Dotyczy nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość działki 172/5 o powierzchni 0,0300 ha oraz działki 172/2 o powierzchni 0,1900 ha położonych w Leśnie będące własnością PP. Brunona Rychert i Danuty Zdrojewskiej w zamian za przekazanie działki 168/2 o powierzchni 0,0400 ha stanowiącej własność Gminy Szemud.


 • Program Komisji Budownictwa
  w dniu 8 listopada 2011.
   
   
   
  1.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
   
  2.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   
  3.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Szemud
   
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szemud na 2012 rok
   
  5.      Projekt uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
   
  6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020.
   
  7.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działek nr 302/25, 302/26, położonych w Bojanie o łącznej powierzchni 3021 m2  w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 302/8 (z wniosku Ilony Szlas, Bronisława i Zdzisławy Siewert).
   
  8.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działek 179/13 i 179/14 położonych w Dobrzewinie o łącznej powierzchni 1214 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 179 (z wniosku Romana i Eugenii Kroll).
      
  9.      Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działki nr 208/4 położonej w Dobrzewinie o powierzchni 223 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 208/3 (z wniosku Romana i Danuty Zorn).
   
  10.  Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny działki nr 123/3 położonej w Rębiskach o powierzchni 421 m2 w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału działki nr 123 (z wniosku Jana Pobłockiego i Andrzeja Grabowskiego).
   
  11. Wniosek o nadanie nazwy ulicy Wiśniowej drodze dojazdowej położonej na obszarze działek nr 182/9, 182/13, 182/17, 193/16 położonych w Jeleńskiej Hucie
   
 • 12. Wolne wnioski  


 • PORZĄDEK  OBRAD XVI  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  10 listopada 2011 roku 
   
   
  1.      Sprawy organizacyjne:
            A  -  otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B  -  przyjęcie porządku obrad
            C  -  sprostowanie omyłki pisarskiej z protokołu nr XIV/2011
            D  -  przyjęcie protokołu nr XIV/2011 z uwzględnieniem sprostowanej omyłki
            E  -  przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  2.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.      Interpelacje radnych.
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud.
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Szemud.
  7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Szemud na 2012 rok.
  8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
  9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na rok 2011-2020.
  10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zakończenie sesji.


  W dniu 10 listopada 2011r. odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Szemud. Początek obrad od godz. 11.00.

  W tym samym dniu o godz. 9.00 odbędzie się Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

  Barbara Rzeszewicz

  W dniu 9.11.2011 o godz. 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

  W dniu 9.11.2011 o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.

  W dniu 8.11.2011 o godz. 9.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg.

  Barbara Rzeszewicz  PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY SZEMUD
  w dniu 28 października 2011 roku


  1. Sprawy organizacyjne:
  A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  B – przyjęcie porządku obrad
  C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  1. Wręczenie stypendiów naukowych Rady Gminy Szemud.
  2. Wręczenie medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”.
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  4. Interpelacje radnych.
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określania Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud.
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud.
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud.
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud nr XXXI/284/2009 z dnia 30.03.2009r.
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej – I etap” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud.
  14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Szemud z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2010.
  15. Informacja Wójta Gminy z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2010.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zakończenie sesji.
    


  Program Komisji Finansów
  w dniu 28-10-2011

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w Planie odnowy miejscowości Szemud,
    
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn „ Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
    
    
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud,
    
  5. Kalkulacja ceny za wodę i ścieki na 2012 r,
    
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,
    
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
    
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określania regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
    
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w statucie Gminy Szemud,
    
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud,
    
  11. Wolne wnioski  Program Komisji Budownictwa
  w dniu 26-10-2011


  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w Planie odnowy miejscowości Szemud,
    
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn „ Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
    
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud,
    
  5. Kalkulacja ceny za wodę i ścieki na 2012 r,
    
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,
    
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
    
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określania regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
    
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w statucie Gminy Szemud,
    
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud,
    
  11. Wolne wnioski


   
   
  Program Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
  w dniu 25-10-2011r.


  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Szemud z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,
    
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
    
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określania regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
    
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w statucie Gminy Szemud,
    
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud,
    
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w Planie odnowy miejscowości Szemud,
    
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację zadania pn „ Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi dojazdowej” w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
    
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
    
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Szemud,
    
  10. Kalkulacja ceny za wodę i ścieki na 2012 r,
    
  11. Wolne wnioski.
    


  W dniu 28.10.2011r. o godzinie 12.00 w hali widowiskowo - sportowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (sala korekcyjna) odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Szemud.
  _______________________

  Terminy posiedzeń Komisji stałych:

  - Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa - 25.10.2011, godz. 12.00

  - Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,  Ochrony środowiska i Dróg - 26.10.2011, godz. 10.30

  - Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 28.10.2011, godz. 10.00

  Barbara Rzeszewicz

  W dniu 21.10.2011 o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Pojednawczej.

  Barbara Rzeszewicz  W dniu 11.10.2011r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Pojednawczej.
  W dniu 12.10. 2011r o godz. 11.00. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
  W dniu 14.10.2011r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.
  W dniu 18.10.2011r. o godz. 09.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu.

  Barbara Rzeszewicz  W dniu 10.10.2011r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

  Barbara Rzeszewicz   PORZĄDEK  OBRAD XIV  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  06 października 2011 roku 
   
   
  1.      Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  2.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.      Interpelacje radnych.
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud.
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Turystycznego „ Ziemia Wejherowska”.
  6.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025.
  7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dotyczących fragmentów wsi Łebieńska Huta.
  8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebieńska Huta.
  9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 11.149. PU, KS we wsi Kielno.
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w budżecie Gminy Szemud na 2011r.
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego  na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020.
  13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  14. Wolne wnioski.
  15. Zakończenie sesji.
   


  Program Komisji Finansów
  w dniu 06-10-2011r.

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wystapienia ze Stowarzyszenia Turystycznego „ Ziemia Wejherowska”,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dotyczących fragmentów wsi Łebieńska Huta,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebieńska Huta,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 11.149. PU, KS we wsi Kielno,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud na 2011r,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020, 
  7.  
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud,
  3. Wolne wnioski.
    


  Program Komisji Budownictwa
  w dniu 05-10-2011r.

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wystapienia ze Stowarzyszenia Turystycznego „ Ziemia Wejherowska”,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dotyczących fragmentów wsi Łebieńska Huta,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebieńska Huta,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 11.149. PU, KS we wsi Kielno,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud na 2011r,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020,
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud,
  3. Wolne wnioski.

      Program posiedzenia Komisji Finansów
  w dniu 22.09.2011 r.     
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Szemud nr XI/93/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Szemud,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Gminy Szemud”,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opracowania strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 182/44 położonej w Jeleńskiej Hucie stanowiącej własność p. Grażyny Makurat  w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu podziału,
  5.  Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 476/1 położonej w Kamieniu stanowwiącej własność p.Grzegorza Hallmann   w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu   podziału,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia nieodpłatnie na cel publiczny dz. 236/28, 236/29 o łącznej powierzchni 0,1296 ha położonych w Kamieniu,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 66/111 o pow. 0,1337 ha , dz. nr 66/115 o pow. 0,0080 ha  położonych w obrębie geodezyjnym Kamień będących własnością p.Brunona Liedtke  i p. Łukasza Liedtke odpłatnie  za kwotę  8.489,60 zł,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Promienna w Bojanie
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Letników w Jeleńskiej Hucie,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  11. Wolne wnioski.


  W dniu 27.09.2011r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

  Sabina Potrykus   PORZĄDEK  OBRAD XIII  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  22 września 2011 roku 
   
   
  1.      Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.      Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna Wieś”.
  3.      Wręczenie nagrody za propagowanie bezpieczeństwa ładu porządku oraz zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
  4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  5.      Interpelacje radnych.
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/93/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Szemud.
  7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”.
  8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud.
  9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011 – 2025.
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta, gm. Szemud.
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud (działka nr 66/ 115 oraz 66/111).
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud (działka nr 476/1).
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud (236/28 oraz 236/29).
  14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano.
  15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta.
  16. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  17. Wolne wnioski.
  18. Zakończenie sesji.
   


  W dniu 19 września 2011r. o godz. 9.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

  W dniu 22 września 2011r. o godz. 10.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

  W dniu 22 września 2011r. o godz. 9.00 rozpoczną się obrady kolejnej sesji Rady Gminy Szemud.

  Sabina Potrykus   PORZĄDEK  OBRAD XII  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  15 września 2011 roku 
   Miejsce i termin: Sala Narad UG Szemud, godz. 9.00
   
  1.      Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.      Interpelacje radnych.
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie budowy pomnika.
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud.
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Grabowiec w gminie Szemud.
  7.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo w gminie Szemud.
  8.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Głazica i wsi Koleczkowo w gminie Szemud.
  9.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Częstkowo w gminie Szemud.
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo.
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień, Kielno i Przetoczyno.
  12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zakończenie sesji.

  Program posiedzenia Komisji Oświaty
  w dniu 12.09.2011 r.     
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Szemud nr XI/93/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Szemud,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie budowy pomnika,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Gminy Szemud”,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opracowania strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Grabowiec w Gminie Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006r,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Głazica i wsi Koleczkowo w Gminie Szemud
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Częstkowo w Gminie Szemud
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Będargowo
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Kamień, Kielno i Przetoczyno,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 182/44 położonej w Jeleńskiej Hucie stanowiącej własność p. Grażyny Makurat  w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu podziału,
  13.  Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 476/1 położonej w Kamieniu stanowwiącej własność p.Grzegorza Hallmann   w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu   podziału,
  14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia nieodpłatnie na cel publiczny dz. 236/28, 236/29 o łącznej powierzchni 0,1296 ha położonych w Kamieniu .
  15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 66/111 o pow. 0,1337 ha , dz. nr 66/115 o pow. 0,0080 ha  położonych w obrębie geodezyjnym Kamień będących własnością p.Brunona Liedtke  i p. Łukasza Liedtke odpłatnie  za kwotę  8.489,60 zł.
  16. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Promienna w Bojanie
  17. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Letników w Jeleńskiej Hucie,
  18. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  19. Wolne wnioski.


  Program posiedzenia Komisji Budownictwa
  w dniu 7.09.2011 r.     
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Szemud nr XI/93/2011 z dnia 11 sierpnia 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Szemud,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Grabowiec w Gminie Szemud,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25.10.2006r
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Głazica i wsi Koleczkowo w Gminie Szemud
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Częstkowo w Gminie Szemud
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień, Kielno i Przetoczyno,
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 182/44 położonej w Jeleńskiej Hucie stanowiącej własność p. Grażyny Makurat  w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu podziału,
  10.  Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 476/1 położonej w Kamieniu stanowwiącej własność p.Grzegorza Hallmann   w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu   podziału,
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia nieodpłatnie na cel publiczny dz. 236/28, 236/29 o łącznej powierzchni 0,1296 ha położonych w Kamieniu .
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 66/111 o pow. 0,1337 ha , dz. nr 66/115 o pow. 0,0080 ha  położonych w obrębie geodezyjnym Kamień będących własnością p.Brunona Liedtke  i p. Łukasza Liedtke odpłatnie  za kwotę  8.489,60 zł.
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Promienna w Bojanie
  14. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Letników w Jeleńskiej Hucie,
  15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opracowania strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025,
  16. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie budowy pomnika,
  17. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyznania medalu „ Zasłużony dla Gminy Szemud” ,
  18. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  19.  
  20. Wolne wnioski.


  W dniu 12 września br. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
  Sabina Potrykus


  W dniu 7 września br. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg.
  Albin Jaroszek


  Program posiedzenia
  Komisji Rolnej i Bezpieczeństwa
  w dniu 6.09.2011r
   
   
  1. Wniosek Pana  Antoniego Cymanna zam. Łebno w sprawie  wykupu części działki 156/2 położonej w Łebnie będącej własnością Gminy Szemud,
  2. Wniosek Pani Sołtys wsi Przetoczyno  w sprawie wznowienia i odtworzenia  znaków granicznych drogi oznaczonej nr 107/4 położonej w Przetoczynie,
  3. Wniosek  Pani Hanny Szczodrowskiej w sprawie  odpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Szemud  działek oznaczonych nr 415/21, 415/20, 415/10, 415/11 o łącznej powierzchni 0,3023 ha położonych w Kielnie,
  4. Wniosek o ustalenie wysokości  odszkodowania za przejętą na rzecz Gminy Szemud drogę zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oznaczoną jako działka nr 490/3 położona w Donimierzu,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 182/44 położonej w Jeleńskiej Hucie stanowiącej własność p. Grażyny Makurat  w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu podziału,
  6.  Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 476/1 położonej w Kamieniu stanowwiącej własność p.Grzegorza Hallmann   w rozliczeniu  opłaty  adiacenckiej z tytułu   podziału,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia nieodpłatnie na cel publiczny dz. 236/28, 236/29 o łącznej powierzchni 0,1296 ha położonych w Kamieniu .
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 66/111 o pow. 0,1337 ha , dz. nr 66/115 o pow. 0,0080 ha  położonych w obrębie geodezyjnym Kamień będących własnością p.Brunona Liedtke  i p. Łukasza Liedtke odpłatnie  za kwotę  8.489,60 zł.
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Promienna w Bojanie
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy  ul. Letników w Jeleńskiej Hucie,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie opracowania strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025,
  4. Wolne wnioski.


  W dniu 6 września br. o godz. 10.00 rozpocznie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

  Albin Jaroszek   PORZĄDEK  OBRAD XI  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  11  sierpnia  2011 roku 
   
  o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud (budynek B)
   
   
  1.       Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.       Interpelacje radnych.
  4.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku.
  5.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Szemud.
  6.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie, zmienionej uchwałą nr VIII/64/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 2 czerwca 2011 r.
  7.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kary umownej naliczonej Pani Agnieszce Przezwickiej - Litwin, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą "InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór"
  8.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2011.
  9.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011-2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.
  10.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  11.   Wolne wnioski.
  12.   Zakończenie sesji.
   


  Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Szemud

  Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa - 5.08.2011 od godz. 9.00

  Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg - 8.08.2011 od godz. 10.00

  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 9.08.2011 od godz. 9.00

  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 9.08.2011 od godz. 10.00

  Przewidywany termin kolejnej XI sesji Rady Gminy: 11.08.2011 od godz. 9.00


   PORZĄDEK  OBRAD X  SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu  03  sierpnia  2011 roku  o godz. 12.00
  w sali narad Urzędu Gminy (budynek B)
   
   
  1.       Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.       Interpelacje radnych.
  4.       Przyjęcie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud na II półrocze 2011 roku.
  5.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży                  i podawania napojów alkoholowych.
  6.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie.
  7.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku.
  8.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Józefa Wybickiego w Kielnie.
  9.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Bolesława Leśmiana w Kamieniu.
  10.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w Kamieniu.
  11.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Złota w Szemudzie.
  12.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Jubilerska w Szemudzie.
  13.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta.
  14.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud.
  15.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud.
  16.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebno.
  17.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  18.   Wolne wnioski.
  19.   Zakończenie sesji.


  Program posiedzenia Komisji Finansów
   w dniu 02.08.2011r
    
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Józefa Wybickiego w Kielnie,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy.Bolesława Leśmiana w Kamieniu,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Miła w Kamieniu,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Złota w Szemudzie,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Jubilerska w Szemudzie,
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebno,
  11. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  13. Wolne wnioski


    Program posiedzenia Komisji Oświaty
   w dniu 29.07.2011r
    
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Józefa Wybickiego w Kielnie,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy.Bolesława Leśmiana w Kamieniu,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Miła w Kamieniu,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Złota w Szemudzie,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Jubilerska w Szemudzie,
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebno,
  11. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  13. Wolne wnioski


    Program posiedzenia Komisji Budownictwa
   w dniu 28.07.2011r
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Józefa Wybickiego w Kielnie,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy.Bolesława Leśmiana w Kamieniu,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Miła w Kamieniu,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Złota w Szemudzie,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy. Jubilerska w Szemudzie,
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebno,
  11. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  13. Wolne wnioski


    Program posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
   w dniu 27.07.2011r
   
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Łebno,
  6. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Szemud,
  8. Wolne wnioski


  Najbliższe terminy posiedzeń komisji stałych:

  Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa - 27.07.11 godz. 10.00

  Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg - 28.07.11 godz. 13.00

  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 29.07.11 godz. 11.00

  Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego - 02.08.11 godz. 10.00

  Albin Jaroszek - Sekretarz Gminy  Program posiedzenia
  Komisji Rolnej i Bezpieczeństwa w dniu 19.07.2011r

  1. Wniosek Pana Mirosława Sypiona z Łebieńskiej Huty w sprawie wykupu części działki 152/1 będącej własnością Gminy Szemud,
  2. Wniosek Pana Czerwionki Henryka w sprawie uregulowania poszerzenia drogi ul. Kartuskiej dz. 171/1. Wniosek dotyczy zamiany pomiędzy Gminą Szemud a P. Czerwionka ,
  3. Wniosek Pań. Slas zam. Szemud w sprawie nieodpłatnego przejęcia drogi oznaczonej Nr 411/6 na rzecz Gminy Szemud,
  4. Wniosek Pani Formela Kazimiery w sprawie nabycia na cel publiczny dz. 384/2 położonej w Szemudzie,
  5. Projekt uchwały w sprawie przejęcia na cel publiczny dz. 50/6, 50/5 położonych w Łebnie (P. Pranszke) w rozliczeniu opłaty adiacenckiej z tyt. podziału,
  6. Projekt uchwały w sprawie nabycia na cel publiczny części działki oznaczonej nr 66/13 położonej w Łebieńskiej Hucie, będącej własnością Kąkol Henryka dot. wydzielenia drogi dojazdowej do dz. 68/4 (boisko szkolne),
  7. Projekt Uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy Kielno, ul. Józefa Wybickiego.
  8. Projekt Uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy Kamień, ul. Bolesława Leśmiana,
  9. Projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy Kamień, ul. Miła,
  10. Projekt Uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy Szemud, ul. Złota,
  11. Projekt uchwały RG w sprawie nadania nazwy ulicy Szemud, ul. Jubilerska ,
  12. Wolne wnioski.


  W dniu 21.07.2011 o godz. 12.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budownictwa.

  Sabina Potrykus


   PORZĄDEK  OBRAD  IX SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu 30 czerwca 2011 roku
   
  1.       Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  3.       Interpelacje radnych.
  4.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za 2010 rok.
  5.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010.
  6.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010 rok wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2010 rok
               a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o       
              sprawozdaniu  z wykonania budżetu za rok 2010,
              b) odczytanie wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud odnośnie udzielania absolutorium    
              Wójtowi Gminy Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010,
              c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  dotyczącej 
              wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud o udzielenie absolutorium  Wójtowi Gminy
              Szemud  z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2010,
              d) dyskusja
              e) głosowanie nad projektem uchwały
  7.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za  2010 rok
  8.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 02.06.2011 r. w sprawie ograniczenia użytkowania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenów Gminy Szemud.
  9.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” w Gdyni.
  10.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud.
  11.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych.
  12.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
  13.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalenia.
  14.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 – 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.
  15.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kary umownej Panu Maciejowi Gniech prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane „GNIECH”.
  16.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar umownych Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu „DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26.
  17.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar umownych  naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „WOD-KAN- GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Chmileńskiej 17. 
  18.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  19.   Wolne wnioski.
  20.   Zakończenie sesji.
   
  Data i miejsce sesji: 30 czerwca 2011r. od godz. 9.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Szemud.


  Porządek obrad Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
  w dniu 28-06-2011r
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke za 2010r,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za rok 2010,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2010r,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 2.06.2011r w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
  9. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych panu Maciejowi Gniech prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „ Gniech”,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu „ Dromos” Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26,
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ Wod- Kan- Grzenkowicz Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej 17,
  14. Wolne wnioski
   


  Porządek obrad Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  w dniu 28-06-2011r
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke za 2010r,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za rok 2010,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2010r,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 2.06.2011r w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
  9. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych panu Maciejowi Gniech prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „ Gniech”,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu „ Dromos” Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26,
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ Wod- Kan- Grzenkowicz Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej 17,
  14. Wolne wnioski
   


  Porządek obrad Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
  w dniu 27-06-2011r
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke za 2010r,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za rok 2010,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2010r,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 2.06.2011r w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
  9. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych panu Maciejowi Gniech prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „ Gniech”,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu „ Dromos” Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26,
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ Wod- Kan- Grzenkowicz Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej 17,
  14. Wolne wnioski
   


  Porządek obrad Komisji Budownictwa
  w dniu 22-06-2011r
    
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks.dr Leona Heyke za 2010r,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010r wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za rok 2010,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2010r,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia 2.06.2011r w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud,
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud,
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni,
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych,
  9. Projekt uchwały rady Gminy Szemud w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad jego ustalania,
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych panu Maciejowi Gniech prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane „ Gniech”,
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Drogowo- Mostowemu „ Dromos” Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26,
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „ Wod- Kan- Grzenkowicz Sp z o.o z siedzibą w Kartuzach przy ul. Chmieleńskiej 17,
  14. Wolne wnioski

     Program Komisji Finansów
  w dniu 31.05.2011
   
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych   działki nr 174  będącej własnością Gminy Szemud  położoną w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka o nr 372/25 o pow o,0937 ha stanowiącą własność p. Doroty Buckiej położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału ,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka nr 525/5 o pow. 0,0365 ha stanowiącą własność p. Zenona Bojke położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 406/16, 406/26, 406/27, 406/28 o łącznej pow. 0,2766 ha stanowiące własność p. Edmunda Wentk położone w Warznie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud na poszerzenie drogi nieruchomości oznaczonych jako działki nr 469/4, 469/5 położonych w obrębie geodezyjnym Warzno,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżaawienia na okres 3 lat p. Włodarskiemu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/33 o pow. 106m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień,
   
  7.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżawienia na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej „ Centertel” na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/4 o pow. 0,1447 ha położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy Niebieska w obrębie geodwzyjnym Dobrzewino, miejscowośc Karczemki,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud na lata 2011-2013,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w budżecie Gminy Szemud na rok 2011,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011- 2020 przyjętej uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia stycznia 2011r,
   
  1. Wykonanie budżetu Gminy Szemud za 2010r,
   
  16. Wolne wnioski.
   
  Program Komisji Oświaty
  w dniu 31.05.2011
   
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych   działki nr 174  będącej własnością Gminy Szemud  położoną w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka o nr 372/25 o pow o,0937 ha stanowiącą własność p. Doroty Buckiej położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału ,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka nr 525/5 o pow. 0,0365 ha stanowiącą własność p. Zenona Bojke położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 406/16, 406/26, 406/27, 406/28 o łącznej pow. 0,2766 ha stanowiące własność p. Edmunda Wentk położone w Warznie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud na poszerzenie drogi nieruchomości oznaczonych jako działki nr 469/4, 469/5 położonych w obrębie geodezyjnym Warzno,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżaawienia na okres 3 lat p. Włodarskiemu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/33 o pow. 106m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień,
   
  7.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżawienia na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej „ Centertel” na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/4 o pow. 0,1447 ha położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy Niebieska w obrębie geodwzyjnym Dobrzewino, miejscowośc Karczemki,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud na lata 2011-2013,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w budżecie Gminy Szemud na rok 2011,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011- 2020 przyjętej uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia stycznia 2011r,
   
  1. Wykonanie budżetu Gminy Szemud za 2010r,
   
  16. Wolne wnioski.
   
  Ramowy plan pracy
  Rady Gminy Szemud na rok 2011
   
   
  II Kwartał
   
  1.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii za 2010r.
  2.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury oraz BPGSz, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz omówienie programu działań na rok 2011.
  3.      Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za rok 2010 (absolutorium).
  4.      Sprawy bieżące i rozparzenie projektów uchwał.
   
  III Kwartał
   
  1.      Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I –e półrocze 2011 r.
  2.      Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 oraz innych spraw oświatowych i profilaktyki zdrowotnej
  3.      Sprawozdanie z stanie realizacji zadań w zakresie promocji, kultury, turystyki i rekreacji.
  4.      Sprawozdanie w zakresie realizacji i stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych.
  5.      Sprawy bieżące i rozparzenie projektów uchwał.
   
  IV Kwartał
   
  1.      Omówienie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
  2.      Uchwalenie budżetu gminy na 2012 r.
  3.      Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
  4.      Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.
  5.      Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z działalności komisji w roku bieżącym oraz przewodniczących innych komisji stałych i niestałych powołanych przez Radę.
  6.      Przyjecie planu pracy Rady Gminy Szemud na 2012 r.
  7.      Przyjęcie planów pracy komisji stałych na rok 2012 r.
  8.      Sprawy bieżące i rozparzenie projektów uchwał.
   
  Program Komisji Budownictwa
  w dniu 30.05.2011
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych   działki nr 174  będącej własnością Gminy Szemud  położoną w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka o nr 372/25 o pow o,0937 ha stanowiącą własność p. Doroty Buckiej położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału ,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość oznaczoną jako działka nr 525/5 o pow. 0,0365 ha stanowiącą własność p. Zenona Bojke położoną w Bojanie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 406/16, 406/26, 406/27, 406/28 o łącznej pow. 0,2766 ha stanowiące własność p. Edmunda Wentk położone w Warznie tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud na poszerzenie drogi nieruchomości oznaczonych jako działki nr 469/4, 469/5 położonych w obrębie geodezyjnym Warzno,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżaawienia na okres 3 lat p. Włodarskiemu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 184/33 o pow. 106m2 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień,
   
  7.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wydzierżawienia na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej „ Centertel” na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/4 o pow. 0,1447 ha położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie nadania nazwy ulicy Niebieska w obrębie geodwzyjnym Dobrzewino, miejscowośc Karczemki,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud na lata 2011-2013,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca 2011r w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w budżecie Gminy Szemud na rok 2011,
   
  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011- 2020 przyjętej uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia stycznia 2011r,
   
  1. Wykonanie budżetu Gminy Szemud za 2010r,
   
  16. Wolne wnioski.

  Program  wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Szemud
  w dniu 28 kwietnia 2011r
    
  1.      Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2011,
   
  2.      Przejęcie drogi powiatowej relacji Kamień- Koleczkowo,
   
  3.      Eko- Dolina Sp z o.o- przekazanie informacji o możliwości przejęcia przez Gminę Szemud udziałów spółki,
   
  4.      Strategia rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025- przyjęcie harmonogramu działań w kontekście przebiegu trasy S6,
   
  5.      System opłat za wodę i ścieki,
   
  6.   Wolne wnioski

  Program Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego
  w dniu 27 kwietnia 2011r
     
  1.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds PRPA w Szemudzie,
   
  2.      Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za 2010r.
   
  3.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich obwodów,
   
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Bojano,
   
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Szemud na 2011 rok
   
  7.   Wolne wnioski

  Program Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
  w dniu 26 kwietnia 2011r
      
  1.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds PRPA w Szemudzie,
   
  2.      Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za 2010r.
   
  3.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich obwodów,
   
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Bojano,
   
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Szemud na 2011 rok
   
  7.   Wolne wnioski

  Program Komisji Budownictwa
  w dniu 22 kwietnia 2011r
   
   
   
  1.      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds PRPA w Szemudzie,
   
  2.      Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za 2010r.
   
  3.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich obwodów,
   
  4.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Bojano,
   
  5.      Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
   
  6.      Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Szemud na 2011 rok
   
  7.   Wolne wnioski

  Program Komisji Oświaty
  w dniu 21 kwietnia 2011r


  1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pełnomocnika Wójta ds PRPA w Szemudzie,

  2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie za 2010r.

  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich obwodów,

  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Bojano,

  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,

  6. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Szemud na 2011 rok

  7. Wolne wnioski


  Program posiedzenia Komisji Rolnej i Bezpieczeństwa
  w dniu 29-03-2011r

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011-2020 przyjętej uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach,
  6. Wolne wnioski


  Program posiedzenia Komisji Oświaty
  w dniu 28-03-2011r  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011,
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011-2020 przyjętej uchwałą Nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r,
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego,
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie,
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach,
  6. Wolne wnioski


  Program Komisji Finansów
  w dniu 29 marca 2011r

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2011, przyjętego uchwałą NR IV/13/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011r, 
    
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud,
   
  3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Szemud na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki,
   
  4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki,
   
  5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud,
   
  6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego część działki nr 471 w Gminie Szemud,
   
  7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud, Gmina Szemud obejmującego działki nr 828/6 i części działek 804,808 i 828/7,
   
  8. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego działkę nr 27/8,
   
  9. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały NR LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo Gmina Szemud zmienionej uchwałą NR XLI/376/2009 z dnia 10 listopada 2009r ,
   
  10. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrebie geodezyjnym Donimierz gmina Szemud,
   
  11. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bojano gmina Szemud, 
   
  12. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień,
   
  13. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano,
   
  14. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Szemud na rok 2011,
   
  15. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud na 2011r,
   
  16. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szemud na lata 2011-2020,
   
  17. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciagnięcia kredytu na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Szemud na 2011r,
   
  18. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu wejherowskiego,
   
  19. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie
   
  20. Wolne wnioski.


   PORZĄDEK  OBRAD  VI SESJI   RADY GMINY SZEMUD
   w dniu 30 marca 2011 roku
  1.       Sprawy organizacyjne:
            A – otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
            B – przyjęcie porządku obrad
            C – przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
  2.       Wręczenie stypendiów naukowych Rady Gminy Szemud.
  3.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Szemud.
  4.       Interpelacje radnych.
  5.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2011, przyjętego Uchwałą Nr IV/13/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.
  6.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
  7.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud.
  8.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz gmina Szemud.
  9.       Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bojano gmina Szemud.
  10.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy w obrębie geodezyjnym Kamień.
  11.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano.
  12.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25 października 2006 r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo Gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/37/2009 z dnia 10 listopada 2009.
  13.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud.
  14.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego część działki nr 471 w gm. Szemud.
  15.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud, gm. Szemud obejmującego działki nr 828/6 i części działek nr 804, 808 i 828/7.
  16.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud obejmującego część działki nr 27/8 w gm. Szemud.
  17.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
  18.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud  w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie.
  19.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud  w sprawie  zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011.
  20.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 - 2020 przyjętej uchwałą  nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 r.
  21.   Projekt  uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
  22.   Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki.
  23.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
  24.   Wolne wnioski.
  25.   Zakończenie sesji.